Praktyki zawodowe

Praktyki niepedagogiczne

Studia stacjonarne I stopnia:

  • I rok studiów nienauczycielskich w zakresie: Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa nie odbywa praktyk
  • II rok studiów nienauczycielskich w zakresie: Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – praktyka zawodowa (nieciągła) 60 h realizowana w bibliotekach publicznych w semestrze letnim.
  • III rok studiów nienauczycielskich w zakresie: Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – praktyka zawodowa (nieciągła) 60 h realizowana w bibliotekach naukowych (szkół wyższych, PAN i PAU oraz bibliotekach posiadających status biblioteki naukowej) w semestrze zimowym.

Studia stacjonarne II stopnia:

  • Studenci nienauczycielscy nie odbywają praktyk

Studia niestacjonarne I stopnia:

  • I rok studiów nienauczycielskich w zakresie: Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa nie odbywa praktyk
  • II rok studiów w zakresie: Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; specjalność zawodowa: nienauczycielska – praktyka zawodowa 60 h realizowana w bibliotekach publicznych
  • III rok studiów w zakresie: Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; specjalność zawodowa: nienauczycielska – praktyka zawodowa 60 h realizowana w bibliotekach naukowych

Studia niestacjonarne II stopnia:

  • Studenci  nie odbywają praktyk

Praktyki pedagogiczne

Studia stacjonarne I stopnia:

  • I rok studiów w zakresie: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa nie odbywa praktyk
  • II rok studiów w zakresie: informacji nauk., bibliotekoznawstwa i nauczania jęz. polskiego specjalność zawodowa: nauczycielska – praktyka zawodowa pedagog. – 60 h  realizowana w bibliotekach szkolnych w semestrze letnim.
  • III rok studiów w zakresie: informacji nauk., bibliotekoznawstwa i nauczania jęz. polskiego; specjalność zawodowa: nauczycielska – praktyka zawodowa pedagog. – 60 h realizowana w bibliotekach publicznych lub naukowych w semestrze zimowym.

Studia stacjonarne II stopnia:

  • I rok studiów nauczycielskich w zakresie: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa –nie odbywa praktyk
  • II rok studiów nauczycielskich w zakresie: informacji naukowej i bibliotekoznawstwa:
    • praktyka zawodowa pedagog. – 30 h realizowana w bibliotekach szkolnych (liceum, technikum) lub pedagogicznych w semestrze zimowym.
    • praktyka zawodowa pedagog. – 30 h realizowana w bibliotekach szkolnych (liceum, technikum) lub pedagogicznych w semestrze letnim.

Uwagi do programów

Programy praktyk zawodowych Studentów IINiB korespondują ściśle z programem studiów, a zwłaszcza z tematyką realizowaną w ramach przedmiotów zawodowych (bibliotekarstwa, czytelnictwa i informacji naukowej). Student, kierowany na praktykę ma okazję zastosować w bezpośrednim działaniu swoją wiedzę teoretyczną.

Program obejmuje:

  • zapoznanie się z biblioteką jako instytucją o określonych funkcjach usługowych, kulturalnych, kształcących, wychowawczych i społecznych;
  • poznawanie podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem danego typu biblioteki, analizę statutu i regulaminu placówki;
  • poznawanie struktury wewnętrznej biblioteki:
    • kierownictwo biblioteki, pracownicy,
    • lokal i wyposażenie biblioteki
    • budżet
    • miejsce i rola biblioteki w ramach określonych sieci
    • formy współpracy biblioteki z innymi placówkami
  • doskonalenie umiejętności praktycznych zawodowychz zakresu gromadzenia i ewidencji  zbiorów, opracowania formalnego i rzeczowego zbiorów, wyszukiwania informacji, obsługi systemów komputerowych, wykonywanie statystyki bibliotecznej, przeprowadzanie Skontrum;
  • rozwijanie umiejętności pedagogicznych, polegających na nawiązaniu kontaktu z czytelnikiem bądź osobą poszukującą informacji np. w bibliotekach szkolnych: praca indywidualna z uczniem zdolnym, trudnym, z użytkownikiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych; praca z czytelnikiem zbiorowym i zespołowym, przeprowadzanie lekcji bibliotecznych, konkursów, organizowanie wystaw itd.;
  • wykonywanie zadań z zakresu szeroko rozumianej propagandy bibliotecznej, reklamy i marketingu książki i czytelnictwa;
  • zapoznanie się z problematyką zarządzania i administrowania biblioteką, z systemem zarządzania biblioteką,  z zasadami planowania, organizacji i kontroli działalności biblioteki, z metodami prowadzenia statystyki i sprawozdawczości bibliotecznej.

Każda Biblioteka otrzymuje od Kierownika praktyk szczegółowy plan zadań do wykonania przez Praktykanta. Program ten jest ramowy i placówka indywidualnie dostosowuje go do swoich możliwości i potrzeb. Ponadto, Student zostaje zaopatrzony w dzienniczek praktyk, w którym szczegółowo opisuje przebieg każdego dnia praktyki. Po zakończeniu praktyk, opiekun wyznaczony przez organizującą praktykę placówkę, formułuje opinię o pracy Studenta. Prócz tego, Student hospitowany jest przez opiekuna z ramienia IINiB.

Końcowym etapem realizacji praktyk jest zaliczenie praktyki w indeksie wpisywane przez Opiekuna praktyk, pracownika IINiB, wyznaczonego przez Kierownika praktyk.

Udostępnij znajomym