Rejestracja pracy i składanie dokumentacji

1.

Student, który ukończył pisanie pracy (licencjackiej, magisterskiej) wykonuje kopię elektroniczną (w formacie pdf), drukuje pracę, a na ostatniej stronie umieszcza „Oświadczenie o samodzielności napisania pracy”, następnie pracę oprawia.

Oświadczenie o samodzielności napisania pracy

2.

Wersję elektroniczną pracy (płyta CD powinna być opisana: imię i nazwisko, numer albumu, kierunek i stopień studiów, rok kalendarzowy), wraz z wydrukowanym i podpisanym „Oświadczeniem o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej” oraz podpisanym drukiem „Zgody na przeprowadzenie procedury antyplagiatowej„, Student przekazuje osobie wyznaczonej przez Instytut do przeprowadzenia procedury antyplagiatowej.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej

Zgoda na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej

3.

Po przeprowadzeniu procedury, osoba sprawdzająca, przekazuje pracę w wersji elektronicznej oraz Raport antyplagiatowy do Dziekanatu.

4.

Pracę w wersji drukowanej Student przedkłada Promotorowi, który na ostatniej stronie w „Oświadczeniu o samodzielności napisania pracy’ dokonuje adnotacji o przyjęciu pracy i zalicza studentowi seminarium w systemie Wirtualna Uczelnia.

5.

Podpisaną przez promotora pracę wraz z dowodem opłaty za dyplom i podpisanymi fotografiami (4 szt.), Student składa w Dziekanacie Wydziału co najmniej 14 dni przed planowanym egzaminem dyplomowym.

6.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie wszystkich zaliczeń w systemie Wirtualna Uczelnia, co najmniej 7 dni przed terminem obrony.

7.

Po zarejestrowaniu pracy dyplomowej w Dziekanacie student powinien zgłosić się do sekretariatu Instytutu Nauk o Informacji celem ustalenia dalszej procedury dot. obrony pracy.

Archiwizowanie pracy dyplomowej

Na podstawie

decyzji nr WF. 421-3/2019 Dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: dokumentów, które należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Filologicznego przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego.

Udostępnij znajomym