Rejestracja pracy

Rejestracja pracy dyplomowej

Student oddaje dwa identyczne egzemplarze pracy dyplomowej oraz egzemplarz archiwalny, przygotowany zgodnie z wymogami  Zarządzenia Rektora UP ws. archiwizowania prac dyplomowych (zał. 9 – archiwizowanie prac.).

Ma również obowiązek oddania zapisu pracy w wersji elektronicznej (w formacie PDF i umieszczoną w papierowej kopercie; opis powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko dyplomanta, numer jego albumu, kierunek studiów, rok ukończenia studiów, czy jest to praca licencjacka czy magisterska).

Składa również oświadczenie zgodności pracy drukowanej z wersją cyfrową (druk ten należy wydrukować w formacie A5, wypełniony i podpisany, dołączyć do pracy) (zał. 8 – oświadcz. do płytki) .

Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nienaruszaniu przez niego przepisów prawa autorskiego oraz wyrażeniu ewentualnej zgody na udostępnianie pracy w archiwum Uczelni (druk oświadczenia należy wydrukować, wypełnić i podpisać, a następnie dołączyć do pracy dyplomowej – na końcu – i dopiero wówczas oprawić): (zał. 7- oświadcz. o autorstwie) .

Do dokumentów należy również dołączyć: 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 × 6,5 cm, dowód opłaty za dyplom (w kasie Uczelni czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 13.00 lub w automacie czynnym 7 dni w tygodniu), indeks (w którym należy dokonać potwierdzenia zwrotu książek wypożyczonych z bibliotek) i kartę egzaminacyjno-zaliczeniową z kompletem wpisów.

Pracę dyplomową należy zarejestrować w Dziekanacie Wydziału Filologicznego: studenci studiów stacjonarnych – pok. 31b, tel. 12 662-64-21, studenci studiów niestacjonarnych – pok. 31c, tel. 12 662-64-22.

Egzemplarze zarejestrowane w Dziekanacie Wydziału Filologicznego student dostarcza osobiście promotorowi i recenzentowi.

Po zarejestrowaniu pracy dyplomowej w Dziekanacie student powinien zgłosić się do sekretariatu Instytutu Nauk o Informacji celem ustalenia dalszej procedury dot. obrony pracy oraz dostarczyć do Biblioteki Polonistyki i Informacji Naukowej pracę dyplomową nagraną na płycie CD z dołączonym drukiem (zał. 10- informacja dla Biblioteki).

Przy odbiorze dyplomu w Dziekanacie Wydziału Filologicznego student powinien zwrócić legitymację studencką.

Udostępnij znajomym: