Profile seminariów

Problematyka seminarium  magisterskiego:

 • prasa, książka i ruch wydawniczy w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych.
 • zagadnienia kultury literackiej

Przykładowe tematy:

 1. Wydawnictwo Media Rodzina Harbor Point Sp. z o.o. Próba monografii działalności w latach 1992-2010
 2. Dzieje wydawnicze twórczości Władysława Kopalińskiego – prezentacja księgoznawcza , bibliografia, recepcja
 3. Twórczość Andrzeja Mleczki na rynku książkowym i wystawienniczym (prezentacja księgoznawcza, bibliografia)
 4. Wydawnictwo „Arkady” sp. z o.o. (monografia działalności od czasów prywatyzacji w 1992 r.)
 5. Problematyka kulturalna na łamach „Polityki” w latach 1999 – 2005

Problematyka seminarium magisterskiego:

 1. Historia i współczesny rynek prasowy:
  • monografie wybranych tytułów / np. popularnonaukowych, lokalnych, regionalnych, społeczno-kulturalnych /
  • charakterystyka i opis wybranych grup czasopism
  • prasa jako źródło wiedzy o regionie
  • prasa jako źródło w badaniach historycznych
  • analiza zawartości teściowej czasopism w zakresie wyodrębnionej problematyki
  • reklama i promocja książki, czytelnictwa na łamach wybranych periodyków
 2. Biblioteki /naukowe, szkolne, pedagogiczne, publiczne/, sieć biblioteczna w perspektywie historycznej i współcześnie.
  • monografie wybranych placówek
  • biblioteki w społeczności lokalnej
 3. Instytucje wydawnicze: dzieje, dorobek. Działalność wydawnicza wybranych instytucji i organizacji. Monografie serii wydawniczych.
 4. Bibliografie:
  • osobowe podmiotowo-przedmiotowe
  • lokalne przedmiotowe
  • zawartości treściowej wybranych czasopism

Przykładowe tematy:

 1. ”Klamra. Gazeta gminna” .Próba monografii.
 2. ”Wiedza i Życie”. Próba monografii czasopisma za lata……….
 3. Popularyzacja nauki na łamach czasopisma „Płomyk” / „Płomyczek”
 4. Czasopisma naukowe w Wilnie w latach 1918-1939.
 5. Reklama i promocja książki w tygodnikach opinii w latach 1989-2011.
 6. Współczesny rynek prasy ogrodniczej / podróżniczej / prozdrowotnej.
 7. Biblioteka Główna Akademii Muzycznej w Krakowie. Próba monografii.
 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach. Próba monografii.
 9. Biblioteki publiczne gminy Stryszów.
 10. Działalność wydawnicza Tarnowskiego Towarzystwa Kulturalnego za lata …

Problematyka seminarium magisterskiego:

 • nauka o informacji
 • technologie informacyjne w bibliotekarstwie
 • edukacja informacyjna
 • bibliotekarstwo szkolne
 • multimedialne centra informacji
 • placówki oświatowe i ich funkcje w aktywizowaniu środowisk lokalnych
 • kultura informacyjna użytkowników informacji
 • problemy społeczeństwa informacyjnego
 • analiza zawartości wydawnictw

Przykładowe tematy:

 1. Biblioteka jako centrum aktywności lokalnej
 2. Bibliotekarz liderem szerzenia kultury w środowisku lokalnym na przykładzie biblioteki Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie.
 3. Biblioteki publiczne jako miejsce spotkań autorskich z pisarzami i artystami, na przykładzie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliusza Słowackiego w Tarnowie.”
 4. Biblioteki w powiecie suskim w świetle artykułów zamieszczanych na łamach miesięcznika „Ziemia Suska”.
 5. Dyskusyjny Klub Książki przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Zielonkach i jego znaczenie dla rozwoju kulturalnego środowiska lokalnego
 6. Edukacja medialna w kontekście artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Edukacja Medialna” i materiałów z konferencji „Media a Edukacja”. Rola biblioteki uniwersyteckiej jako placówki przygotowującej do kształcenia przez całe życie na przykładzie Biblioteki Głównej UP im. KEN w Krakowie

Prowadzący posiada duży dorobek naukowy w zakresie edukacji informacyjnej, kultury informacyjnej, bibliotekarstwa szkolnego i technologii informacyjnych w bibliotekarstwie.

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • ekslibrisy (monografie twórców, motywy, odbiór, wystawy, ośrodki itd.)
 • zbiory specjalne w bibliotekach
 • biblioteki w społeczeństwie informacyjnym
 • strony internetowe bibliotek i instytucji związanych z książką
 • analiza księgoznawcza publikacji wybranych autorów, dzieł, cykli wydawniczych

Przykładowe tematy:

 1. Literackie pokłosie „Gwiezdnych wojen” George’a Lucasa w Polsce – analiza księgoznawcza wybranych edycji.
 2. Proza Pauliny Simons na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 3. Cykle książek Andrzeja Pilipiuka o Jakubie Wędrowyczu i „Oko jelenia” na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 4. Proza Edwarda Stachury na polskim rynku wydawniczym – analiza księgoznawcza.
 5. Dzieje wydawnicze prozy Tadeusza Borowskiego w Polsce – analiza księgoznawcza.
 6. Powieści Hanny Osogowskiej na polskim rynku wydawniczym po roku 2000 – analiza księgoznawcza.

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • współczesne bibliotekarstwo polskie i europejskie
 • organizacja, zarządzanie, promocja
 • działalność naukowa, wystawiennicza, wydawnicza
 • funkcje nowoczesnych budynków bibliotecznych
 • czytelnictwo
 • badania recepcji
 • czasopiśmiennictwo
 • problematyka książki oraz zagadnień kulturalno-literackich na łamach prasy

Przykładowe tematy:

 1. Działalność „Mikroświata Zabawy” w MBP w Oświęcimiu.
 2. Profil wydawniczy wybranej biblioteki naukowej.
 3. Recepcja najpopularniejszej serii wydawnictwa Czarna Owca.

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • czasopiśmiennictwo XX i XXI wieku (historia prasy i poszczególnych tytułów prasowych, problemy książki, biblioteki, ruchu wydawniczego na łamach prasy)
 • zarządzanie informacją (systemy informacji publicznej; organizacja informacji i wiedzy w bibliotekach; usługi i zasoby informacyjne w Internecie i sieciach lokalnych)

Przykładowe tematy:

 1. Organizacja informacji i wiedzy w wybranych bibliotekach.
 2. Próba monografii pisma …
 3. Kultura książki na łamach pisma …

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • książka i prasa dla dzieci i młodzieży w XX i XXI wieku
 • książka, prasa i biblioteki w Internecie
 • ograniczenia wolności słowa w Polsce po 1945 roku
 • historia, organizacja i działalność bibliotek w XX i XXI wieku
 • polskie instytucje wydawnicze
 • reklama książki

Przykładowe tematy:

 1. Cykl książek o Koszmarnym Karolku Franceski Simon na polskim rynku wydawniczym
 2. Czasopisma dla młodzieży wydawnictwa Bauer na polskim rynku prasy w pierwszej dekadzie XXI wieku
 3. Czasopismo „Płomyczek” na wolnym rynku prasy (1990-2011)
 4. Polskie edycje książek Edmunda Niziurskiego w latach 1996-2013
 5. Formy pracy z czytelnikiem na przykładzie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mszanie Dolnej
 6. Działalność biblioteki i ośrodka kultury na przykładzie Gminy Gołcza (2004-2013)

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • szeroko rozumiane bibliotekarstwo
 • funkcjonowanie poszczególnych bibliotek
 • stereotypowe postrzeganie zawodu
 • aktywizacja kulturalna mieszkańców/czytelników
 • badania czytelnicze: zainteresowania czytelnicze, ocena biblioteki, ocena imprez, warsztatów, kursów organizowanych przez te placówki etc.
 • biblioterapia

Przykładowe tematy:

 1. Biblioteki publiczne ośrodkami aktywizacji, współdziałania i integrowania społeczności lokalnej: na przykładzie …
 2. Biblioteka publiczna w mediach: prasa, radio, telewizja
 3. Biblioteka publiczna w życiu i ocenie lokalnej społeczności: na przykładzie …
 4. Biblioteka szkolna …. w opinii uczniów
 5. Biblioteka … w latach: próba monografii
 6. Działalność biblioteki …. w zakresie upowszechniania kultury
 7. Współpraca biblioteki …
 8. Działalność biblioteki w latach…
 9. Formy promocji biblioteki….

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • praca bibliotek szkolnych, publicznych i pedagogicznych, metody i formy pracy z czytelnikiem.
 • biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej.
 • bibliotekarstwo, organizacja zbiorów, historia bibliotek.
 • związki bibliotek z otoczeniem, marketing biblioteczny.
 • czytelnictwo w bibliotekach i jego metody badań.
 • badania nad prasą współczesną, monografie czasopism.

Przykładowe tematy:

 1. Działalność kulturalna i edukacyjna Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w latach 2000-2010.
 2. Zastosowanie biblioterapii w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie w latach 2005-2010.
 3. Biblioterapia w profilaktyce uzależnień dzieci i młodzieży.
 4. Biblioterapeutyczne formy pracy z czytelnikiem w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w latach 2005-2012.
 5. Książnica Beskidzka – jej miejsce i rola w środowisku lokalnym w latach 2000-2012.
 6. Problematyka kulturalna na łamach „Almanachu Ziemi Limanowskiej” w latach 2005-2010.

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • dzieje kolekcji historycznych, bibliotek i wydawnictw
 • problematykę edytorską, a zwłaszcza edycje źródeł historycznych
 • problemy digitalizacji zbiorów historycznych

Przykładowe tematy:

 1. Biblioteka Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
 2. Siedemnastowieczne druki krakowskie ze zbiorów Biblioteki Zgromadzenia Księży Misjonarzy
 3. Konsorcjum Europejskich Bibliotek Cyfrowych w warsztacie pracy bibliologa
 4. Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana i jego działalność wydawnicza w latach 1996 − 2012

Problematyka seminarium licencjackiego:

 • współczesna prasa polska (po 1989 r.)
 • historia prasy polskiej (XIX-XX wiek)
 • problemy współczesnego bibliotekarstwa i bibliografii
 • sieci i systemy informacyjne, bibliometria
 • pozycjonowanie serwisów internetowych (search engine optimization)

Przykładowe tematy:

 1. Krakowska prasa sublokalna 2005-2010
 2. „Kurier Lwowski” na tle prasy ruchu ludowego 1905-1914
 3. Wydawnictwa statystyczne Krakowskiego Oddziału GUS (2002-2010)
 4. Międzynarodowe bazy danych z zakresu elektrotechniki
 5. Witryny tarnowskich organizacji non-profit (analiza seo)
Udostępnij znajomym: