Procedura antyplagiatowa

Student, który ukończył pisanie pracy, postępuje zgodnie z ustaleniami uczelnianej procedury antyplagiatowej, czyli na trzy tygodnie przed terminem obrony składa pracę na płycie CD lub DVD w formacie DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF. Plik pracy nie może przekraczać rozmiaru 15 MB.

Uczelniana procedura antyplagiatowa

Wraz z wymaganymi załącznikami

  • Procedura służy do weryfikowania samodzielności i oryginalności pracy dyplomowej i obejmuje wszystkie pisemne prace dyplomowe składane W Uczelni; doktorskie, magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz końcowe na studiach podyplomowych.
  • Sprawdzanie prac odbywa się w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu zapewnienia wsparcia w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  • JSA wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.
  • Sprawdzaniem prac dyplomowych w JSA zajmują się promotorzy prac dyplomowych. Za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną odpowiada dyplomant.
  • Nadzór nad realizacją procedury sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej i drukowanej

Po pomyślnej procedurze antyplagiatowej promotor dokonuje przyjęcia pracy oraz zalicza seminarium w indeksie i na karcie osiągnięć studenta. Przyjmując pracę dyplomową promotor na jej ostatniej stronie będącej „Oświadczeniem o samodzielności napisania pracy” dokonuje adnotacji o przyjęciu oraz składa podpis wraz z datą.

 

Oświadczenie o samodzielności napisania pracy

Udostępnij znajomym