Egzamin licencjacki i magisterski

Egzamin licencjacki

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego jest:

  • wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem i programem studiów
  • uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) z pracy licencjackiej),
  • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Egzamin licencjacki jest zdawany przed komisją złożoną z przewodniczącego oraz promotora i recenzenta pracy licencjackiej.

Egzamin licencjacki jest egzaminem ustnym i dotyczy problematyki pracy licencjackiej oraz zagadnień wchodzących w obręb problematyki zgodnej z kierunkiem studiów. Zakres tematyczny pytań obejmuje: zagadnienia pozostające w związku z problematyką pracy licencjackiej oraz takie obszary jak:  nauka o informacji (informatologia), psychologia społeczna, teoria komunikacji wizualnej, sztuka projektowania, nauka o kulturze i mediach, zarządzanie i marketing, publikowanie cyfrowe.  Komisja ustala ostateczną ocenę pracy stosując skalę określoną w Regulaminie studiów (zał. 5 -link). W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu licencjackiego wyznacza się drugi termin egzaminu.

Podstawą obliczenia ogólnego wyniku studiów jest suma: 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów, 25% oceny pracy licencjackiej, 25% oceny egzaminu licencjackiego.

Egzamin magisterski

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu magisterskiego jest:

  • wypełnienie wszystkich obowiązków przewidzianych planem i programem studiów
  • uzyskanie dwóch pozytywnych ocen (promotora i recenzenta) z pracy magisterskiej),
  • złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Egzamin magisterski jest zdawany przed komisją złożoną z przewodniczącego oraz promotora i recenzenta pracy magisterskiej.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym i dotyczy problematyki pracy magisterskiej oraz zagadnień wchodzących w obręb problematyki zgodnej z kierunkiem studiów. Zakres tematyczny pytań obejmuje zagadnienia pozostające w związku z problematyką pracy magisterskiej oraz z jej kontekstem naukowym i zawodowym, wyznaczonym w szczególności przez takie obszary jak: zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe, przetwarzanie i organizacja informacji cyfrowej, funkcjonowanie publikacji cyfrowych.

Komisja ustala ostateczną ocenę pracy, stosując skalę określoną w Regulaminie studiów. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu magisterskiego wyznacza się drugi termin egzaminu.

Podstawą obliczenia ogólnego wyniku studiów jest suma: 50% średniej arytmetycznej ocen z egzaminów oraz wskazanych w programie studiów kursów, 25% oceny pracy magisterskiej, 25% oceny egzaminu magisterskiego.

Egzamin magisterski jest egzaminem ustnym. Regulamin studiów zawiera szczegółowe informacje dotyczące przygotowania prac dyplomowych (paragrafy 32-36) oraz samego przebiegu egzaminu dyplomowego (paragrafy 37-40).

Udostępnij znajomym