Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 16.00

Zadania realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych skierowane są do studentów posiadających orzeczony jeden ze stopni niepełnosprawności tj. znaczny, umiarkowany oraz lekki. Studenci, którzy mają orzeczony stopień niepełnosprawności powinni bezwzględnie skontaktować się z naszym Biurem. Podczas wizyty nasi konsultanci rzetelnie przedstawią informacje o przysługujących im świadczeniach czy też uprawnieniach.

Podstawową formą wsparcia na Uczelni dla naszych beneficjentów jest stypendium specjalne. Aby móc pobierać takie świadczenia należy złożyć stosowny wniosek (wzór dostępny na stronie BON-u oraz Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich)  w naszym Biurze. Wysokość świadczenia uwarunkowana jest tylko i wyłącznie od posiadanego orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Biuro podejmuje liczne przedsięwzięcia z zakresu tworzenia odpowiednich warunków umożliwiających kontynuowanie kształcenia na poziomie studiów przez osoby z niepełnosprawnością, w tym:

 • zapewniamy studentom niesłyszącym wsparcie wyspecjalizowanych tłumaczy języka migowego, którzy przekładają treści dydaktyczne, jak również pośredniczą w kontaktach z pracownikami naukowymi i administracyjnymi Uczelni;
 • organizujemy wsparcie ze strony asystenta osoby niepełnosprawnej,
 • pomagamy w zorganizowaniu alternatywnych form zaliczenia WF przy współpracy z Centrum Sportu i Rekrutacji,
 • dostosowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb osób nie(do)widzących – skanowanie do plików PDF, TXT lub DOC,
 • organizujemy specjalistyczne lektoraty języków obcych dla studentów nie(do)widzących oraz nie(do)słyszących przy współpracy z Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
 • organizujemy specjalistyczny lektorat języka polskiego, jako obcego dla studentów nie(do)słyszących,
 • organizujemy kurs orientacji w przestrzeni dla osób niewidomych,
 • przy współpracy z Międzyuczelnianym Centrum Wsparcia Psychologicznego organizujemy warsztaty, szkolenia z zakresu szeroko pojmowanych umiejętności interpersonalnych, rozwoju osobistego itp.,
 • organizujemy indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • organizujemy indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • organizujemy różnego rodzaju spotkania, wyjazdy integracyjno-szkoleniowe,
 • informujemy o możliwościach otrzymywania pomocy materialnej np. ze środków PFRON, MOPS, PCPR… oraz pomagamy w uzupełnianiu wniosków.

Obsługa beneficjentów również w Polskim Języku Migowym (PJM) oraz Systemie Językowo-Migowym (SJM). Powyżej przedstawione zostały wybrane formy wsparcia. Wszelkie przedsięwzięcia wdrażane są na bieżąco w zależności od indywidualnych potrzeb zainteresowanych osób. Dlatego też prosimy o kontakt z naszymi konsultantami.

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą korzystać z pomocy specjalnego Biura

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (UP)
ul. Armii Krajowej 9, pokój 127 (Dom Studencki „Krakowiak”)
30-150 Kraków
+48 12 662 66 70 
bon@up.krakow.pl
www.up.krakow.pl/bon

Udostępnij znajomym