Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oferuje studia podyplomowe na kierunkach

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa:

Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe do pracy w bibliotece publicznej i naukowej oraz w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów

Czas trwania: 2 semestry

Bibliotekoznawstwo i Informacja naukowa z modułem nauczycielskim

Absolwent otrzymuje przygotowanie zawodowe do pracy w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych oraz naukowych i publicznych, a także w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów.

Czas trwania: 3 semestry

Więcej o kierunkach:

Bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa

Dla kogo?

 • osób, które chcą pracować w bibliotekach  (prowadzonych przez inne niż szkoła placówki wychowawcze) i ośrodkach informacji
 • osób bez uprawnień pedagogicznych pragnących nabyć kwalifikacje do pracy w bibliotekach innego typu niż szkolne czy pedagogiczne.

Program

Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji w zakresie:

 • organizacji działalności bibliotecznej i informacyjnej,
 • znajomości nowoczesnych metod i technik stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych (komputeryzacja bibliotek, systemy informacyjno-wyszukiwawcze, digitalizacja zbiorów i technik prezentowania informacji),
 • pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji,
 • praktycznych umiejętności w zakresie tradycyjnego i elektronicznego opracowania
  i ewidencji zbiorów,
 • znajomości nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę,
 • przygotowania do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej.

Absolwent

 • posiada ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów;
 • potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę, umie organizować działalność biblioteczną i informacyjną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji;
 • zna strukturę i organizację placówek bibliotecznych i poziomy odpowiedzialności związane z jej zarządzaniem;
 • zna zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów;
 • umie zastosować przepisy regulujące ich działalność, zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych;
 • orientuje się w różnych typach źródeł informacji, posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji;
 • zna nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne i techniki wyszukiwawcze;
 • rozumie znaczenie nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę i pracę z czytelnikiem;
 • posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego rynku mediów w Polsce, jego organizacji, przemianach własnościowych, ilościowych i jakościowych;
 • potrafi promować idee odnoszące się do cywilizacji technologicznej i cyfryzacji, społeczeństwa wiedzy, kultury informacyjnej;
 • jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej środowiska, w którym pracuje.

Bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa
z modułem nauczycielskim

Dla kogo?

 • dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej
 • dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje do pracy w bibliotece prowadzonej przez inną niż szkoła placówce oświatowej podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej (na podstawie: Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Program

Studia umożliwiają poznanie i zdobycie kompetencji do pracy w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, a także w innych bibliotekach w zakresie:

 • organizacji działalności bibliotecznej i informacyjnej,
 • znajomości nowoczesnych metod i technik stosowanych w procesach informacyjno-bibliotecznych (komputeryzacja bibliotek, systemy informacyjno-wyszukiwawcze, digitalizacja zbiorów i technik prezentowania informacji),
 • pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji, szczególnie w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych,
 • praktycznych umiejętności w zakresie tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencji zbiorów,
 • znajomości nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę,
 • przygotowania do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej, szczególnie na terenie szkoły.

Absolwent

 • posiada ogólną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
 • posiada przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy nie tylko w bibliotece szkolnej i pedagogicznej, ale także w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów;
 • potrafi w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę, umie organizować działalność biblioteczną i informacyjną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji;
 • zna strukturę i organizację placówek bibliotecznych i poziomy odpowiedzialności związane z jej zarządzaniem;
 • zna zasady tradycyjnego i elektronicznego opracowania i ewidencjonowania zbiorów;
 • umie zastosować przepisy regulujące ich działalność, zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych;
 • orientuje się w różnych typach źródeł informacji, posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji;
 • zna nowoczesne systemy biblioteczno-informacyjne i techniki wyszukiwawcze;
 • rozumie znaczenie nowoczesnych metod marketingowych promujących bibliotekę i pracę z czytelnikiem;
 • posiada ogólną wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego rynku mediów w Polsce, jego organizacji, przemianach własnościowych, ilościowych i jakościowych;
 • potrafi promować idee odnoszące się do cywilizacji technologicznej i cyfryzacji, społeczeństwa wiedzy, kultury informacyjnej;
 • jest przygotowany do czynnego uczestnictwa w pracy kulturalno-oświatowej środowiska, w którym pracuje.

Plany
i programy
studiów

Uczelniany system rekrutacyjny

Informator o studiach podyplomowych

Scroll to Top
Skip to content