Rekrutacja na warsztaty „Przygotowanie do biznesu” oraz zajęć certyfikujących kompetencje biznesowe EBCL

Rekrutacja na warsztaty „Przygotowanie do biznesu” oraz zajęć certyfikujących kompetencje biznesowe EBCL

Drodzy Studenci – planujący własny biznes i chcący uzyskać certyfikat EBCL potwierdzający kompetencje biznesowe!

Zapraszamy do udziału warsztatach finansowanych z funduszy UE przygotowujących do uzyskania certyfikatu uznawanego w 30 krajach świata potwierdzającego kompetencje biznesowe. W ramach warsztatów wypracujecie koncepcje i biznes plany na własny biznes oraz zdobędziecie wiedzę ekonomiczno-prawną- finansową potrzebną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Do Programu mogą rekrutować się osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • posiadają status studenta/ studentki UP studiów stacjonarnych II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich;
  • są studentami realizującymi trzy ostatnie semestry zaplanowanego toku realizacji studiów

By wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić i dostarczyć:

  1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY z klauzulą informacyjną
  2. Zaświadczenie potwierdzające status studenta danego roku i kierunku studiów oraz osiągniętą średnią ocen z ostatniego zaliczonego semestru studiów na danym kierunku,

Orzeczenie o niepełnosprawności (w celu potwierdzania niepełnosprawności, jeśli dotyczy)

Dokumenty należy składać w terminie do 8 marca 2019 r. :

  • w kopercie w kancelarii Uczelni z dopiskiem „Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych” w godzinach 8.00-15.00 lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: rekrutacjaPRK@up.krakow.pl –skany w/w podpisanych dokumentów w temacie „ Program Rozwoju Kompetencji Przedsiębiorczych”

Wszystkie szczegóły są na stronie projektu.

Formularz zgłoszeniowy

Strona projektu

Udostępnij znajomym