Katedra Zarządzania Informacją

Kierownik: dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP

W Katedrze pracuje 7 osób: dr hab. prof. UP Władysław Marek Kolasa, dr hab. Michał Rogoż, dr Wanda Matras-Mastalerz, dr Adam Bańdo, dr Sabina Kwiecień, dr Piotr Andrusiewicz, mgr inż. Emanuel Studnicki.

Profil badawczy Katedry obejmuje prace badawcze z zakresu informacji naukowej, bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa współczesnego, funkcjonowania bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, naukowych i fachowych, automatyzacji bibliotek, czytelnictwa i biblioterapii, historii bibliotek i czytelnictwa. Szczególny nacisk położony jest na działalność bibliotek publicznych w Małopolsce. Pracownicy Katedry realizują ponadto własne, zgodne z zainteresowaniami prace badawcze z zakresu: historii książki i bibliotek, prasoznawstwa, bibliografii, edytorstwa, badań proweniencyjnych w zbiorach historycznych, twórczości naukowej i literackiej wybranych postaci nauki i kultury, kultury książki. Wyniki badawcze pracownicy prezentują na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz w publikacjach zamieszczanych w recenzowanych czasopismach i wydawnictwach zbiorowych (w latach 2005-2012 opublikowali łącznie kilkadziesiąt prac naukowych).

Profil dydaktyczny: pracownicy Katedry realizują zajęcia dydaktyczne (wykłady, konwersatoria, laboratoria) z obligatoryjnych przedmiotów bibliotekoznawczych i bibliotekarskich oraz opcyjnych, są promotorami prac licencjackich i magisterskich. Organizują i kontrolują przebieg studenckich praktyk zawodowych .

Profil organizacyjny obejmuje m.in.: wykłady popularno-naukowe w placówkach kultury, prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów biblioterapeutycznych, doradztwo w zakresie prowadzenia działań pozabibliotecznych, prowadzenie kursów i szkoleń dla bibliotekarzy podnoszących kwalifikacje zawodowe, uczestnictwo w pracach towarzystw naukowych i stowarzyszeń bibliotekarskich, współpracę z bibliotekami naukowymi i jednostkami organizacyjnymi PAN.

Udostępnij znajomym: