UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Studiuj z nami!

Biblioteka Polonistyki i Komunikacji Społecznej jako jedyna w Małopolsce posiada wysoko wyspecjalizowany i unikalny księgozbiór z zakresu informatologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa oraz gromadzi literaturę dotyczącą historii książki, edytorstwa, rynku książki, drukarstwa, mediów i czytelnictwa, językoznawstwa, literatury pięknej wraz z opracowaniami historyczno-literackimi, wydawnictwa źródłowe, publikacje metodyczne do nauki języka polskiego, naukowo-dydaktyczne, jak również czasopisma naukowe. Zasoby czytelni obejmują bogaty warsztat bibliograficzno-informacyjny w wolnym dostępie na miejscu. Zbiory poszerzają się o nowe specjalizacje: logopedię, komunikację społeczną, kulturoznawstwo, zarządzanie kulturą, krytykę telewizyjną, filmową i teatralną, edytorstwo i wiedzę o literaturze, wiedzę o prasie i dziennikarstwie, zarządzanie informacją, biblioteki dla specjalnych grup użytkowników. Biblioteka PiIN obsługuje studentów stacjonarnych i niestacjonarnych studiujących w naszej Uczelni, w szczególności studiujących na kierunkach: filologia polska, kulturoznawstwo i wiedza o mediach, architektura informacji, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo.

Zasób Biblioteki tworzony przez ponad 35 lat, obejmujący księgozbiór Biblioteki IFP i Biblioteki INoI (dawniej IINiB) wiernie odtwarza ewolucję obydwu kierunków. To szeroko pojęta literatura polska i obca oraz obraz bibliotekarstwa polskiego i europejskiego. Rozwój, przekształcenia i funkcje Bibliotek zmieniały się wraz z rozwojem kadry, rozrastaniem się jednostek, powiększaniem zaplecza dorobku naukowego, dydaktycznego, a także rozwojem Biblioteki Głównej Uczelni.

Biblioteka  powstała z połączenia dwóch wyselekcjonowanych i wyspecjalizowanych księgozbiorów Biblioteki Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa oraz  Filologii Polskiej (od 1 września 2015 r.). Nowa jednostka skupiona jest nad utrzymaniem wysokiej jakości usług bibliotecznych, prowadzi prace dydaktyczne, wydawnicze, promocyjne i informacyjne, przede wszystkim dba o rozwój bibliotekarzy i zapewnienie specjalistycznego księgozbioru, zgodnego z oczekiwaniami kadry pracowniczej i studentów obydwu kierunków. Księgozbiór Biblioteki PiIN i jej pracownicy służą nie tylko społeczności Instytutów, ale także  środowisku naukowemu Uniwersytetu Pedagogicznego, wychodząc z ofertą poza mury Uczelni. Dużą wartość poznawczą i badawczą mają licznie zgromadzone w Bibliotece reprinty rękopisów i druków od XI do XX wieku, zbiory leksykograficzne, zabytki języka polskiego, opracowania krytyczno-literackie oraz zbiór metodyczny podręczników i programów szkolnych. Książnica zapewnia dostęp nie tylko do tradycyjnych źródeł drukowanych, ale przede wszystkim do elektronicznych: baz danych, pełnotekstowych zasobów książek, czasopism i archiwaliów poprzez katalog on-line oraz swoją stronę www http://binib.wordpress.com i  profil na portalu społecznościowym https://www.facebook.com/bpiin.up

Przewiń do góry Skip to content