Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia posiada ogólną wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, uzupełnioną o elementy wiedzy z obszarów nauk społecznych i artystycznych stanowiących podstawę dla podejmowania praktycznych działań odnoszących się do procesów zachodzących w społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, a także umiejętności do wykorzystania specjalistycznych technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi społecznościowych w nauce, gospodarce, administracji, kulturze, edukacji i mediach. W szczególności uzyskuje wiedzę z zakresu nauki o informacji (informatologii), psychologii społecznej, teorii komunikacji wizualnej i sztuki projektowania oraz teorii symbolu i koloru, nauki o kulturze i mediach, zarządzania i marketingu. Legitymuje się następującymi umiejętnościami:

  1. projektowania przestrzeni informacyjnych poprzez zastosowanie m.in.: analizy, selekcji i organizacji informacji na podstawie cech formalnych i treściowych, opracowywania systemów wyszukiwawczych;
  2. projektowania funkcjonalnego, estetycznego i atrakcyjnego graficznie komunikatu wizualnego, uwzględniającego zasady ergonomii, dla mediów tradycyjnych i cyfrowych;
  3. prowadzenia badań i analiz w zakresie jakości systemów i środowisk informacyjnych, znajdujących się w przestrzeni cyfrowej i rzeczywistej na różnych etapach projektowania i wdrożenia; testowania funkcjonalności systemów informacyjnych z udziałem użytkowników i na podstawie źródeł statystycznych.

Absolwent wie, jak dobierać i posługiwać się właściwymi metodami, technikami oraz oprogramowaniem, a także cyfrowymi środkami komunikacji w trzech wymienionych obszarach. Absolwent zna pojęcia i prawa z zakresu ochrony własności intelektualnej i artystycznej oraz jest świadomy konieczności pogłębiania wiedzy i elastycznego funkcjonowania w środowisku zawodowym. Jest przygotowany do współpracy w ramach zespołów badawczo-projektowych oraz z przedstawicielami nauki, biznesu i edukacji. Absolwent jest świadomy istotności posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania, badania, analizowania i wizualizowania przestrzeni informacyjnych dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Uznaje i propaguje pogląd, iż misją architektury informacji jest humanizowanie technologii, której zadaniem powinno być ułatwianie życia człowiekowi, poprzez efektywne wykorzystanie jej osiągnięć do zaspokajania codziennych potrzeb społeczeństwa. W zależności od wybranego bloku przedmiotów posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wizualizacji informacji, architektury stron internetowych.

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych i tradycyjnych.

Potrafi praktycznie zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę dotyczącą organizowania pracy w zespole, planowania, organizowania, kontrolowania i promowania działalności informacyjnej instytucji non profit i firm komercyjnych. Wie jak dobrać, selekcjonować, kreować, aktualizować i publikować informacje adekwatnie do potrzeb użytkowników. Orientuje się w różnych typach źródeł i zbiorów informacji; posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania oraz oceny informacji. Umie merytorycznie opracować i technicznie przygotować wszelkie typy dokumentów o charakterze informacyjnym.

Potrafi wykorzystywać współczesne technologie w procesach organizacji i przepływu informacji, a także zarządzać treścią poprzez jej: tworzenie, edytowanie i udostępnianie. Zna i potrafi dostosować do zmiennych potrzeb różnych grup użytkowników najlepsze praktyki w zakresie publikowania dokumentów cyfrowych. Zna i respektuje przepisy dotyczące ochrony danych i ochrony własności intelektualnej.

Posiada wiedzę ogólną umożliwiającą właściwy dobór i ocenę wartości informacji. Ma kompetencje pozwalające na odpowiedzialne zarządzanie i funkcjonowanie w sektorze usług informacyjnych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Docenia konieczność stałego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Wykazuje się wiedzą o roli informacji w organizacji pracy, otwartością na zmiany oraz innowacyjnym podejściem do aktywności zawodowej. Jest przygotowany do podjęcia pracy oraz dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania informacją i publikowania cyfrowego. Pozyskuje szeroką wiedzę humanistyczną oraz praktyczne umiejętności związane z działalnością informacyjną, przetwarzaniem i organizacją informacji cyfrowej oraz procesów związanych z funkcjonowaniem publikacji cyfrowych – od ich tworzenia, przez dystrybucję, przechowywanie, archiwizację aż po odbiór i użytkowanie. Poszerzona wiedza profesjonalna na temat aktualnego stanu rynku wydawniczego i księgarskiego w kraju w kontekście rozwoju nowych technologii umożliwia mu praktyczne rozwiązywanie problemów zawodowych.

Zdobywa przygotowanie do pracy w instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i publikowaniem dokumentów cyfrowych. Absolwent zna zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zagadnienia, które są niezbędne do zrozumienia współczesnej organizacji i przepływu informacji oraz procesu wydawniczego. Posiada kompetencje pracy z dokumentami cyfrowymi w różnej postaci, zarówno ich organizacji, zarządzania i udostępniania, tym samym jest przygotowany do aktywności w procesie współczesnego komunikowania masowego. Posiada przygotowanie do wykonywania zawodu redaktora i wydawcy oraz dalszego doskonalenia zawodowego, zarówno jako pracownik wydawnictw, działów wydawniczych, marketingowych i promocyjnych firm komercyjnych, jak i pracownik instytucji kultury. Absolwent jest świadomy istotności posługiwania się odpowiednimi strategiami i metodami projektowania przekazów informacyjnych, zna adekwatne metody ich badania oraz promowania we współczesnym społeczeństwie informacyjnym.

Absolwent studiów II stopnia potrafi dostosować się do zmian związanych z rozwojem nowych technologii, respektuje przepisy dotyczące ochrony danych i ochrony własności intelektualnej, jest otwarty na nowości i elastyczny w swoim działaniu. Uczestniczy w tworzeniu kultury społeczności lokalnych, umie zarządzać projektami oraz aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne. Ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest przygotowany do świadomego kierowania swoim rozwojem zawodowym.

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia posiada ogólną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz przygotowanie zawodowe umożliwiające podjęcie pracy w różnych instytucjach zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów. Potrafi praktycznie zastosować zdobytą w czasie studiów wiedzę, organizować pracę w zespole, promować działalność informacyjną i biblioteczną, pracować z czytelnikiem i użytkownikiem informacji. Działa na rzecz społeczności lokalnej i jest jej animatorem. Zna i respektuje przepisy regulujące działalność bibliotek i wpływające na jej funkcjonowanie; zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych. Orientuje się w różnych typach źródeł informacji oraz posiada umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Zdaje sobie sprawę z konieczności stałego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Wykazuje się otwartością na zmiany oraz innowacyjnym podejściem do pracy. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej oraz dalszego kształcenia na studiach II stopnia.

Absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Zna metody pracy badawczej stosowane w bibliologii i informatologii oraz obcojęzyczną terminologię bibliologiczną. Umie posługiwać się nimi w praktyce, prowadząc samodzielnie badania. Zna funkcje nowoczesnych bibliotek i jest świadomy roli, jaką pełnią we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Dysponuje wiedzą o kształcie i zadaniach realizowanych przez biblioteki i ośrodki informacji funkcjonujące w Unii Europejskiej. Orientuje się w obowiązującym aktualnie prawie bibliotecznym i zasadach etyki zawodowej bibliotekarza. Zna zasady zarządzania biblioteką. Umie promować jej działalność, projektować i realizować działania marketingowe. Poszerzona wiedza profesjonalna umożliwia mu praktyczne rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent studiów II stopnia potrafi dostosować się do zmian związanych z rozwojem nowych technik komunikacyjnych; jest otwarty na nowości i elastyczny w swoim działaniu. Uczestniczy w tworzeniu kultury społeczności lokalnych. Ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i jest przygotowany do świadomego kierowania swoim rozwojem zawodowym. Szeroka gama specjalistycznych kursów fakultatywnych oferowanych studentom wybierającym opcję nienauczycielską umożliwia absolwentowi – zależnie od wybranych kursów – poszerzenie zakresu wiedzy i umiejętności o zagadnienia związane z funkcjonowaniem prasy i innych mediów masowej komunikacji, edytorstwa i literatury, rolą, obiegiem i zarządzaniem informacją we współczesnym społeczeństwie, szczególnych zadaniach i formach pracy współczesnego bibliotekarza oraz produkcji, dystrybucji i estetyki książki z uwzględnieniem ich regionalnych i lokalnych aspektów. Absolwenci wybierający specjalność nauczycielską uzyskują merytoryczne i pedagogiczne przygotowanie do pracy w bibliotekach szkół ponadpodstawowych oraz w bibliotekach pedagogicznych, a pozostali do pracy w bibliotekach publicznych i naukowych, ośrodkach informacji i różnych instytucjach kultury.

Udostępnij znajomym: