prof. dr hab. Krzysztof Woźniakowski

18 marca 2018|Kadra, Katedra Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu, Rada Instytutu

 • Prof. dr hab.
 • Profesor zwyczajny
 • Kierownik Katedry Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu
 • Literaturoznawstwo – wiedza o kulturze literackiej
 • Prasoznawstwo
 • Literatura
 • Kultura literacka
 • Czasopiśmiennictwo w Polsce w XX-XXI w., ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej

Wykształcenie:

1964-1968 nauka w III LO im. W. Styczyńskiego w Gliwicach
1968-1973 studia w zakresie filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim (promotor pracy mgr „Lewar” 1933-1936 (próba monografii) – prof. dr hab. Marian Stępień)
1973-1992 praca w Instytucie Filologii Polskiej UJ kolejno na stanowiskach asystenta-stażysty 1973-1974, asystenta 1974-1975, starszego asystenta 1975-1981, adiunkta 1981-1992
• 1973-1975 równoległa praca na ½ etatu redaktorskiego w redakcji tygodnika „Życie Literackie”
• 1980 uzyskanie tytułu dr nauk humanistycznych nadanego przez Radę Naukową IFP UJ na podstawie rozprawy Między literaturą a ideologią. Proza polska 1918-1939 wobec problematyki ruchu robotniczego (promotor: prof. dr hab. Marian Stępień, recenzenci: prof. dr hab. Witold Nawrocki, prof. dr hab. Włodzimierz Maciąg)
• 1981-1984 funkcja kierownika Podyplomowego Studium Dziennikarskiego przy IFP UJ
• 1990 mimo pozytywnych recenzji wydawniczych i opinii komisji  Rada Wydziału Filologicznego w głosowaniu tajnym oddala starania o wszczęcie przewodu habilitacyjnego na podstawie rozprawy Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 1949-1959
• 1991-1992 równoległa praca na ½ etatu adiunkta w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP im. KEN w Krakowie
1992 – nadal praca w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Krakowie (aktualnie: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN) kolejno na stanowiskach adiunkta 1992-1999 i profesora nadzwyczajnego (od 1999 nadal)
• 1994 powołanie w skład Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie
• 1996 objęcie funkcji sekretarza naukowego Komisji Prasoznawczej O/PAN (do 2003)
• 1997 powołanie w skład Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Historii Prasy Polskiej” i objęcie funkcji sekretarza redakcji
• 1998 uzyskanie nadanego przez Radę Wydziału Humanistycznego WSP tytułu doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa – specjalność wiedza o kulturze literackiej na podstawie rozprawy W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945) (recenzenci: prof. dr Henryk Markiewicz, prof. dr hab. Mieczysław Inglot, prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki)
• 1998-1999 funkcja kierownika dwusemestralnych Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
• 1999 uzyskanie stanowiska profesora nadzwyczajnego, funkcji kierownika Pracowni Czasopiśmiennictwa i Kultury Literackiej IBiIN a następnie po reorganizacji kierownika Katedry Czasopiśmiennictwa i Kultury Literackiej IINiB
• 2003 objęcie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Prasoznawczej O/PAN (do 2007)
• 2004 –  2007       równoległa praca na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej niepaństwowej Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu
• 2007 – objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Prasoznawczej O//PAN (pełniona nadal)
• 2010  uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych nadanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (po uprzednim 25-miesięcznym przetrzymywaniu dokumentacji w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego)
• 2011 wejście w skład Rady Naukowej kwartalnika „Media i Medioznawstwo”
• 2012 objęcie funkcji kierownika nowopowstałej Katedry Badań Badań Książki i Prasy IINiB; wejście w skład Rad Naukowych kwartalników „Zeszyty Prasoznawcze” i „Forum Myśli Wolnej”
 • 1968-1973 – studia w zakresie filologii polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim (praca magisterska  „Lewar” 1933-1936 (próba monografii) – promotor prof. dr hab. Marian Stępień)
 • 1980 – uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych nadanego przez Radę Naukową IFP UJ na podstawie rozprawy „Między literaturą a ideologią. Proza polska 1918-1939 wobec problematyki ruchu robotniczego” (promotor: prof. dr hab. Marian Stępień, recenzenci: prof. dr hab. Witold Nawrocki, prof. dr hab. Włodzimierz Maciąg)
 • 1998 – uzyskanie nadanego przez Radę Wydziału Humanistycznego WSP tytułu doktora habilitowanego w zakresie literaturoznawstwa – specjalność wiedza o kulturze literackiej na podstawie rozprawy „W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945)” (recenzenci: prof. dr Henryk Markiewicz, prof. dr hab. Mieczysław Inglot, prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki)
 • 1999 – uzyskanie stanowiska profesora nadzwyczajnego
 • 2010 – uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych nadanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (po uprzednim 25-miesięcznym przetrzymywaniu dokumentacji w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego)

Dydaktyka:

 • Komunikacja społeczna i medialna (wykłady)
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów (wykłady)
 • Regionalna, lokalna i sublokalna prasa w Małopolsce (wykłady)
 • Gatunki dziennikarskie (wykłady)
 • Seminaria dyplomowe i magisterskie (profil: czasopiśmiennictwo, kultura literacka, ruch wydawniczy XX-XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem czasów najnowszych)

Współpraca ze środowiskiem:

 • 1994 – powołanie w skład Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie
 • 1996 – objęcie funkcji sekretarza naukowego Komisji Prasoznawczej O/PAN (do 2003)
 • 1997 – powołanie w skład Kolegium Redakcyjnego „Rocznika Historii Prasy Polskiej” i objęcie funkcji sekretarza redakcji
 • 2003 – objęcie funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Prasoznawczej O/PAN (do 2007)
 • 2007 – objęcie funkcji przewodniczącego Komisji Prasoznawczej O/PAN (pełniona nadal)
 • 2011 – wejście w skład Rady Naukowej kwartalnika „Media i Medioznawstwo”
 • 2012 – wejście w skład Rad Naukowych kwartalników „Zeszyty Prasoznawcze” i „Forum Myśli Wolnej”

Wybrane publikacje:

Książki (w wyborze):

 • W kręgu jawnego piśmiennictwa polskiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1945), Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 1997, s. 474
 • Prasa – kultura – wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 1999, s. 355
 • Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945), Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 2001, s. 128
 • Prasa – kultura – wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. Seria druga, Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP 2005, s. 275 [3]
 • Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP 2008, s. 191 [1] (współautor: Barbara Góra)
 • Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939-1945, Opole: Wydawnictwo Scriptorium 2013, s. 224
 • Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939-1945. Studia i szkice zebrane (2014)
 •  Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939-1945 (2016)
Prace redakcyjne (w wyborze):
 • Literatura – prasa – biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej pod redakcja Józefa Szockiego i Krzysztofa Woźniakowskiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 1997, s. 470
 • „Ilustrowany Kurier Codzienny”. Księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939. Pod redakcją Grażyny Wrony, Piotra Borowca, Krzysztofa Woźniakowskiego, Kraków-Katowice: „Śląsk” sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe, Wydawnictwo Naukowe UP 2010, s. 546
 • W kręgu „Merkuriusza Polskiego”. Studia i szkice w 350-lecie prasy polskiej. Pod redakcją Krzysztofa Woźniakowskiego, Grażyny Wrony, Tadeusza Siernego, Katowice: „Śląsk” sp. z o. o. Wydawnictwo Naukowe 2012, s. 170
Artykuły (nowsze, w wyborze z ok. 150):
 • Początki  polskiej  uchodźczej prasy na Węgrzech: efemerydy z końca września i października 1939 roku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2008, z. 1-2, s. 57-76
 • Almanachy naukowo-kulturalne środowiska polskich uchodźców na Węgrzech w latach II wojny światowej [w:] Od poetyki do hermeneutyki historycznoliterackiej. Prace ofiarowane Profesorowi Adamowi Kulawikowi w 70. rocznice urodzin. Pod redakcją Tadeusza Budrewicza i Jerzego Stefana Ossowskiego, Kraków: Wydawnictwo Antykwa 2008, s. 585-628
 • Instytut Polski w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa, naukowa i wydawnicza w latach 1939-1944, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Folia 68: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VII pod redakcją Haliny Kosętki: Ksiega Jubileuszowa Profesora Janusza Sowińskiego, Kraków 2009, s. 112-147
 • Świetlica Polska w Budapeszcie: działalność kulturalno-oświatowa i artystyczna w latach 1939-1944 [w:] Społeczeństwo, kultura, inteligencja. Studia historyczne ofiarowane Profesor Irenie Homoli-Skąpskiej. Pod redakcją Elzbiety Orman i Grzegorza Niecia, Kraków-Warszawa: Księgarnia Akademicka, Instytut Historii PAN 2009, s. 569-603
 • „Młodzież” i kontynuacje – uchodźcze szkolne periodyki z Balatonboglár (1943-1944), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2010, z. 1-2, s. 151-182
 • Przygody z cenzurą polskiej uchodźczej społeczności na Węgrzech (1939-1945), „Klio” 2011 nr 17 (2), s. 125-142
 • Komitet Obywatelski dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1939-1944) w kręgu działań kulturalnych, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, t. 3/14, Kielce 2011, s. 33-63
 • „Nasza Świetlica. Materiały Obozowe” / „Materiały Obozowe” – tygodnik Komitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech (1941-1943), „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, z. 1-2, s. 11-142
 • „Tygodnik Polski. Materiały Obozowe” (1943-1944) – pismo Komitetu Obywatelskiego dla Spraw Opieki nad Polskimi Uchodźcami na Węgrzech, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 104: Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia IX pod redakcją Haliny Kosętki: Tom poświęcony prof. Henryce Kramarz w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Kraków 2012, s. 85-106
 • Koło Literacko-Artystyczne „Start” (1942-1944): epizod z dziejów życia literackiego polskiego wojennego uchodźstwa na Węgrzech, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Folia 114: Studia Historicolitteraria XII: Literatura – kultura – edukacja, Kraków 2012, s. 162-175
Udostępnij znajomym: