dr Wanda Matras

dr Wanda Matras

 • 18 marca 2018
 • Doktor, adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją
 • Kierownik ds. praktyk w INoI dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
 • Kierownik kursu i studiów podyplomowych z zakresu Biblioterapii
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej InoI
 • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Systemu Informacji
 • Członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia
 • Opiekun II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia
 • Literaturoznawstwo
 • Biblioterapia
 • Bibliotekoznawstwo
 • Czasopiśmiennictwo

Wykształcenie:

 • 1998 r. mgr bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. WSP im. KEN w Krakowie
 • 2007 r. dr nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Zainteresowania badawcze:

 • Edukacja medialna i czytelnicza dla dzieci i młodzieży
 • Kultura literacka
 • Biblioterapia
 • Techniki pracy umysłowej, stymulacja pamięci i rozwoju intelektu
 • Historia prasy

Dydaktyka:

 • Media dla dzieci i młodzieży
 • Zarządzanie procesami informacyjnymi
 • Kultura organizacyjna w bibliotece
 • Biblioterapia
 • Dydaktyka Biblioteczna
 • Bibliotekarstwo
 • Seminarium dyplomowe (licencjackie) o profilu: funkcjonowanie bibliotek, metody pracy z czytelnikiem, biblioterapia, historia prasy współczesnej

Współpraca ze środowiskiem:

 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, przewodnicząca Krakowskiego Koła Biblioterapeutów
 • Kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie
 • Członek Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku UP w Krakowie
 • Opiekun naukowy UTW UP, oddział w Kętach
 • Współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców UP w Krakowie
 • Członek Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Wybrane publikacje:

 

Artykuły w monografiach naukowych:

 • Książka uczy, bawi, wychowuje, czyli o korzyściach płynących z mądrej lektury [w:] Kultura – sztuka – edukacja. T. 2. Pod red. B. Kurowskiej i K. Łapot-Dzierwy. Kraków 2016, s. 144-161.
 • Potencjał edukacyjny i terapeutyczny bajek filozoficznych [w:] Człowiek i medium : terapia – rozwój – (auto)narracja. Pod red. A. Ogonowskiej. Kraków 2016, s. 49-70.
 • Multimodalność  Expresive Arts Therapy w bajkowym świecie kamishibai [w:] Literatura i inne sztuki w przestrzeni edukacyjnej dziecka. Pod red. A. Ungeheuer-Gołąb i U. Kopeć, Rzeszów 2016, s. 348-357.
 • Infantylni dorośli i dojrzałe dzieci w powieściach Christine Nöstlinger [w:] Światy dzieciństwa. Infantylizacje w literaturze i kulturze. Pod red. M. Chrobak i K. Wądolny-Tatar,  Kraków 2016, s. 33-48.
 • Strefa nauki, strefa kultury – biblioteka na miarę XXI wieku [w:] Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji. Pod red. S. Skórki, M. Rogoża. Kraków 2015, s. 86-98.
 • Biblioteka miejscem dialogu międzypokoleniowego [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. Pod red. R. Aleksandrowicz i H. Rusińskiej-Giertych. Wrocław, 2015, s. 369-381.
 • Odpowiedź literatury na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym [w:] (Przed)szkolne spotkania z lekturą. Pod red. B. Niesporek-Szamburskiej, M. Wójcik-Dudek. Katowice 2015, s. 407-422.
 • „Głos Narodu” – dziennik polityczny, społeczny i literacki, „zupełnie niezawisły” w latach 1918-1939 [w:] Kraków – Lwów : czasopisma XIX i XX wieku. Pod red. G. Niecia, G. Wrony. Kraków 2014, s. 79-92.
 • Biblioteka – lokalne wrota do świata wiedzy i kultury [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI wieku. Pod red. S. Skórki. Kraków 2013, s. 81-96.
 • Nowe tendencje, zadania i funkcje współczesnej literatury dziecięco-młodzieżowej [w:] Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku : szkice bibliologiczne. Pod red. M. Antczak, A. Brzuski-Kępy, A. Walczak-Niewiadomskiej. Łódź 2013, s. 117-135.
 • „Przekrój” Mariana Eilego w opinii i ocenie krakowskich cenzorów [w:] Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych. Pod red. D. Degen i M. Żyndy. Toruń 2012, s. 197-214.
 • Prasa Ziemi Limanowskiej na przełomie XX i XXI wieku [W:] Prasa sądecka od zarania do dziś 1891-2011. Pod red. B. Farona. Kraków 2012, s. 89-101.
 • Książki na receptę z receptą na życie [w:] Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe : z zagadnień recepcji. Pod red. I. Sochy. Katowice 2012, s. 145-158
 • Biblioterapeuta i jego warsztat biblioterapeutyczny [W:] O potrzebie biblioterapii. Praca zbiorowa pod red. K. Hrycyk. Wrocław 2012, s. 43-60.

Artykuły w czasopismach naukowych:

 • Biblioterapia – ewolucja teorii i rozwój praktyki. Przegląd na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych [w:] „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” 2016 nr 22/23, s. 26-38.
 • Polska prasa szkolna – historia i współczesność [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia”.  Kraków 2015, Z. 13, s. 308-311.
 • Zaczytaj się zdrowo! Lecznicza moc lektur dla dzieci, młodzieży i rodziców [w:] „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria XI”, nr 101. Pod red. A. Baluch i M. Chrobak. Kraków 2011, s.  21-38.
Udostępnij znajomym