dr Ewa Wójcik

18 marca 2018|Kadra, Katedra Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu, Rada Instytutu

 • Doktor, adiunkt w Katedrze Wiedzy o Drukowanych i Cyfrowych Środkach Przekazu
 • Kierownik studiów podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
 • historia książki i prasy
 • kalendarze dwudziestolecia międzywojennego
 • ruch wydawniczy we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym

Wykształcenie:

 • 1994 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego. Dzieje, problemy kultury i literatury”
 • 1979 – obrona pracy magisterskiej nt. „Prasa konspiracyjna polskich socjalistów” na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa (WSP w Krakowie)

Dydaktyka:

 • Historia książki
 • Współczesny rynek prasy
 • Seminarium licencjackie – historia książki, historia prasy, monografie bibliotek

Współpraca ze środowiskiem:

 • Sekretarz techniczny „Rocznika Historii Prasy Polskiej”
 • Polskie Towarzystwo Bibliologiczne
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego – członek Rady Zakładowej

Wybrane publikacje:

Książki:

 • Literatura pokolenia wojennego. Materiały do bibliografii za lata 1945-1980. Kraków: Wydaw. Naukowe WSP 1990, s. 178 (współaut. J. Jarowiecki, W.Wójcik)
 • Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. Cz.I: Publikacje z lat 1944-1981. Kraków: Wydaw. Naukowe WSP 1992, s. 299 (współaut. J. Jarowiecki,   G. Wrona)
 • Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992, s.133 (współautor: J. Jarowiecki)
 • Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. Cz. II. Publikacje z lat 1981-1997. Kraków: Wydaw. Naukowe AP 1999, s. 242 (współaut.     G. Wrona, J. Jarowiecki)
 • Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego (dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia). Kraków: Wydaw. Naukowe AP, 2000, 295 s.pan>
Prace redakcyjne:
 • Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. IX, pod red. H. Kosętki, B. Góry, E. Wójcik. Kraków: Wydaw. Naukowe UP 2009, cz.1 – 350 s., cz. 2 – 368 s.
Artykuły:
 • Redakcja „Kalendarza Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w świetle korespondencji Jana Grzywińskiego. W: Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. IV, pod red. J. Jarowieckiego. Kraków: Wydaw. Naukowe AP 1999, s. 259-271.
 • Kalendarze wileńskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: Od strony Kresów. Studia i szkice. Cz. II. Pod red. H. Bursztyńskiej. Kraków: Wydaw. Naukowe AP 2000,      s. 235-245.
 • Państwowe Wydawnictwo Książek Szkolnych we Lwowie. W: Kraków, Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. VI cz.1, pod red. Jerzego Jarowieckiego. Kraków: Wydaw. Naukowe AP 2003 s.100-111.
 • Kalendarze harcerskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1919-1939). W: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie. Tom studiów dedykowany pamięci Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1912-1995), pod red. Wiesława Kukli i Marka Szczerbińskiego. Gorzów Wielkopolski 2003, s.31-41.
 • Polski ruch księgarski we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI-XX wiek). Pod red. J. Gwioździk i E. Różyckiego. Katowice: Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego 2004, s.404-418.
 • Wkład antykwariuszy lwowskich w upowszechnianie książki w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W: Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki, pod red. Haliny Kosętki. T.VII. Kraków 2005, s.117-131.
 • Góry i góralszczyzna w kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego. W: Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce Pieniny). Kultura i przyroda, pod red. Marka Gotkiewicza. Nowy Targ: Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, 2005, s.113-121
 • Józef Tuleja – księgarz, antykwariusz i bibliofil lwowski. W: Wspólnota pamięci. Studia z dziejów ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Pod red. J. Gwioździk i J. Malickiego. Katowice: Biblioteka Śląska, 2006, s.173-185
 • Księgarstwo lwowskie dwudziestolecia międzywojennego w pamiętnikach i wspomnieniach. W: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki, pod  red. Haliny Kosętki. T. VIII. Kraków 2006, s.217 – 230.
 • Źródła do badań nad działalnością Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w zbiorach Lwowskiej Biblioteki Naukowej im. W. Stefanyka Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W: Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. Pod red. Jolanty Dzieniakowskiej. Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej 2007, s.81 -90.
 • „Mól Książkowy” – Mojżesz Hersz Rubin antykwariusz lwowski. W: Kraków–Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 9, cz.1, pod red. Haliny Kosętki, Barbary Góry, Ewy Wójcik. Kraków: Wydaw. Nauk. Uniwersytetu Pedagogicznego 2009, s.125-133.
 • Книжковий абонемент “Лектор” Станіслава Левицького у Львові (1915–1928 рр.). ”Вісник Львівського університету. 25. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” 2009. Випуск 4, C. 93-103.
 • Zawodowe kontakty lwowskiego antykwariusza Zygmunta Igla w świetle zachowanych źródeł archiwalnych. „Roczniki Biblioteczne” 2010 R. LIV, s. 151-165.
 • „Kalendarz Ilustrowanego Kuriera Codziennego”. W:  Ilustrowany Kurier Codzienny: księga pamiątkowa w stulecie powstania dziennika i wydawnictwa 1910-1939. Pod red. Grażyny Wrony, Piotra Borowca, Krzysztofa Woźniakowskiego. Kraków-Katowice 2010, s. 368-386.
 • Praca redakcji gazety „Wiek Nowy (1901-1939) w świetle źródeł archiwalnych. „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2010 t. 13, z. 1-2, s. 97-115.
 • Stanisław Lewicki Rogala  – bibliofil, wydawca, właściciel wypożyczalni książek, księgarz lwowski. W: Znani i nieznani międzywojennego Lwowa. Studia i materiały, t. 3. Red. Małgorzata i Marek Przeniosło. Kielce 2011, s. 43-57.
 • Казімєж Станіслав Якубовський – львівський видавець шкільних підручників.  ”Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” 2012. Випуск 7, C.54-64.
Udostępnij znajomym: