Informacja Dyrekcji INoI w sprawie realizacji zajęć w INoI – I semestr roku akademickiego 2020/2021

Informacja Dyrekcji INoI w sprawie realizacji zajęć w INoI – I semestr roku akademickiego 2020/2021

Zajęcia w Instytucie Nauk o Informacji w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 będą realizowane zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

  • Wszystkie wykłady i seminaria dyplomowe mogą być organizowane w formie zdalnej, zgodnie z harmonogramem zajęć.
  • Ćwiczenia audytoryjne i konwersatoryjne odbywają się w formie tradycyjnej lub zdalnej zgodnie z decyzją prowadzącego uzgodnioną z Dyrekcją INoI (podział grup/udział zdalny – forma hybrydowa), z wyjątkiem lat pierwszych studiów stacjonarnych, które są realizowane tradycyjnie (z możliwością kontynuowania w trybie zdalnym).
  • Wszystkie zajęcia laboratoryjne i praktyczne odbywają się w formie tradycyjnej/zdalnej (podział grup/udział zdalny – forma hybrydowa), zgodnie z decyzją prowadzącego,
  • Obrony prac dyplomowych odbywają się zdalnie/tradycyjnie, zgodnie z decyzją promotora (po uzgodnieniu z Dyrekcją INoI).
  • W czasie dyżurów pracownik ma być obowiązkowo obecny w swoim pokoju, a także w czasie trwania dyżuru dostępny dla studentów chcących się skontaktować zdalnie (dyżur musi trwać minimum 2×45 min. w tygodniu).
  • Na studiach niestacjonarnych i podyplomowych należy planować zajęcia z uwzględnieniem powyższych zasad, jednak tak, aby ograniczyć liczbę zjazdów i skrócić liczbę dni zjazdów poprzez zaplanowanie zajęć wymagających fizycznej obecności studentów w wybrane dni (np. sobota stacjonarnie/niedziela zdalnie).
  • Student podczas zajęć zdalnych musi dysponować komputerem umożliwiającym kontakt dźwiękowy/wizualny (w wyjątkowych przypadkach prowadzący akceptuje brak fonii/wizji lub zgłasza pracownikowi technicznemu konieczność wypożyczenia komputera na czas zajęć/wyznaczenia sali, w której będzie mógł z niego skorzystać).
  • Praktyki zawodowe należy realizować zgodnie z programem studiów, jeśli ich realizacja jest niemożliwa, konieczne jest wskazanie alternatywnego sposobu osiągnięcia zakładanych dla danej praktyki efektów uczenia się; kierownicy praktyk winni w takiej sytuacji zaproponować dyrektorowi instytutu inny sposób realizacji praktyki (np. zajęcia symulowane / projekty praktyczne indywidualne lub zbiorowe itp.); praktyka może też zostać przeniesiona na kolejny semestr/rok studiów, nie może jednak przedłużyć ich trwania.

Dyrekcja INoI

Udostępnij znajomym