Decyzja Dziekana dotycząca organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2018/0219

Decyzja Dziekana dotycząca organizacji letniej sesji egzaminacyjnej 2018/0219

ORGANIZACJA  LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKAD. 2018/2019

  1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim kończą się 16 czerwca 2019 r.
  2. Letnia sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach od 17 do 30 czerwca 2019 r.
  3. Sesja poprawkowa odbędzie w dniach od 6 do 15 września 2019 r.
  4. Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w systemie — Wirtualna Uczelnia (Uczelnia XP).
  5. Obowiązkiem prowadzącego kurs jest wpisanie ocen do systemu niezwłocznie po ich wystawieniu oraz dostarczenie do dziekanatu podpisanych wydruków protokołów w terminie 7 dni od daty eqzaminu lub zaliczenia.
  6. Studenci zobowiązani są do sprawdzenia przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez nich oceny są wpisane do systemu i czy nie różnią się od ocen faktycznie uzyskanych.
  7. Dziekanat po rozliczeniu studenta w systemie przygotowuje wydruki kart okresowych osiągnięć studenta, a Dziekan potwierdza podpisem zaliczenie semestru.
  8. W okresie od 16 do 30 września 2019 r. należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akad. 2018/19.
  9. Ostateczny termin rozliczenia letniej sesji — 30 września 2019 r.
Udostępnij znajomym